منابع وکالت

مدنی

مدنی فرهاد بیات + تست جرعه نوش

آیین دادرسی مدنی

کمک حافظه علی فلاح + تست عمروانی

تجارت

کمک حافظه علی فلاح + تست قربانی

اصول فقه

سه جلد قافی شریعتی + تست اصول سمیرا محمدی

جزا

شرح آزمونی غفوری + تست جزای غفوری

کیفری

کمک حافظه عظیم زاده + تست شادی عظیم زاده


آنچه معرفی شد حاصل بررسی از بین کتب مورد استفاده برای آزمون وکالت می باشد امید است موفقیت شما در آزمون وکالت.